Chào mừng các nhà phát triển !

API chuyển văn bản thành giọng nói cho ứng dụng của bạn

Chúng tôi tự hào thông báo về việc hoàn thành API chuyển văn bản thành giọng nói tích hợp mới .

Với API dựa trên công nghệ AI, bạn có thể biến văn bản thành ngôn ngữ âm thanh tự nhiên .

 • Cải thiện tương tác của khách hàng với các phản hồi thông minh, giống như thật

 • Thu hút người dùng bằng giao diện người dùng rõ ràng trong các thiết bị và ứng dụng của bạn

 • Cá nhân hóa theo sở thích, giọng nói và ngôn ngữ của người dùng

Những công cụ phát triển

Sử dụng API của chúng tôi để dễ dàng chuyển văn bản thành giọng nói .

              
// Get authentication token
// Please note that you now have to replace REPLACE_THIS_WITH_YOUR_TOKEN in the authorization header with your token
curl 'https://api.voiceovermaker.io/login' \
 -H 'content-type: application/json;charset=UTF-8' \
 --data-binary '{"email":"[email protected]","password":"yourpassword"}'

// Get information about your available and total used characters
curl 'https://api.voiceovermaker.io/character_usage' \
 -H 'x-auth: Bearer REPLACE_THIS_WITH_YOUR_TOKEN'

// Get all voices
curl 'https://api.voiceovermaker.io/list_voices' \
 -H 'x-auth: Bearer REPLACE_THIS_WITH_YOUR_TOKEN'

// Generate voice
// You can replace the speech parameter with a language from list_voices
// This command will save the voice to a file voice.mp3
curl -X POST 'https://api.voiceovermaker.io/create_voice' \
 -H 'x-auth: Bearer REPLACE_THIS_WITH_YOUR_TOKEN' \
 -H 'content-type: application/json;charset=UTF-8' \
 --data-binary '{"pitch":0,"returnRawFile":true,"speakingRate":1.00,"text":"This is a Test","speech":{"Gender":"Female","Id":"Kendra","LanguageCode":"en-US","Name":"Kendra","languageName":"English (en-US, Female) - Kendra","locale":"en-US","pvr":"a"}}' \
 -o voice.mp3